اموزش سازندگان در ساپکو

 

امور آموزش و توسعه منابع انسانی از سال 1378 با ایجاد یک مجموعه ی تخصصی ، ضمن بهره مندی از دانش و مهارت مدرسین برجسته کشوری و تجربه ی همکاران خبره ی شرکت ساپکو ، در راستای ارتقاء دانش فنی و توانمندسازی زنجیره تامین صنعت خودرو سازی کشور اهتمام داشته است .

 

این امور ضمن ارائه آموزش های تخصصی – مهارتی و دوره های آموزشی مرتبط با ارزیابی جامع پویای تامین کنندگان ، سعی در رفع ایرادات احتمالی شرکتهای قطعه ساز داخلی ، ارتقاء درجات تامین کنندگان در ارزیابی های صورت پذیرفته و پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد نموده است .