حوزه طراحی مهندسی و خودکفائی

    
حوره طراحی ومهندسی وخودکفایی ساپکو درقالب 8 بخش مشغول به فعالیت می باشد .

 

•    حوزه طراحي مهندسي و خودكفائي قواي محرکه و سيستم‌هاي جانبي
•     حوزه طراحي مهندسي و خودكفائي بدنه، مکانيزم‌ها و قطعات استاندارد
•     حوزه طراحي مهندسي و خودكفائي تزئينات داخلي و خارجي
•     حوزه طراحي، مهندسي و ساخت برق و الكترونيك
•     حوزه طراحي مهندسي و خودكفائي مجموعه تعليق، ترمز، فرمان و چرخ
•     حوزه مهندسي خودرو
•     حوزه مهندسي و خودكفائي مواد اوليه
•     حوزه مهندسي و خودكفائي قالب و ابزار


عمده فعالیتهای حوره طراحی ومهندسی وخودکفایی ساپکو  به شرح زیر میباشد :

•    خودکفائی قطعات خودرو با شناسائی منابع داخلی و ایجاد بستر مناسب جهت جایگزینی منابع خارجی 
•    انتشار نقشه و مدارک فنی با همکاری ایرانخودرو
•    تهیه و تدوین تست پلن (رویه صحه گذاری) قطعات            
•    اجرای پروژه های مهندسی 
•    برنامه ریزی و ارائه برنامه در خدمات پس از فروش
•    همکاری با شرکت های دانش بنیان به منظور تعمیق خودکفایی و کاهش ارزبری
•    کاهش تنوع محصول (یکسان سازی) قطعات در پروژه های مختلف جهت کاهش ریسکهای تولید و سهولت مدیریت تامین OEM و OES 
•    کاهش ارزبری در کلیه مجموعه ها
•    بررسی و صحه گذاری تغییرات مهندسی
•    فعالیت ایساکویی برای جایگزین کردن قطعات
•    پیاده سازی سیستم PLM در پروژه های جدید
•    پروژه طراحی و توسعه k125
•    خودکفائی مواد اولیه با شناسائی منابع داخلی و ایجاد شبکه های تامین 
•    توسعه بکارگیری مواد و فناوری های نوین
•    بهینه سازی نوع و مصرف مواد اولیه
•    آنالیز عیوب و تحلیل حالت های خرابی
•    تحقیقات کاربردی و ایجاد ارتباط موثر با مراکز علمی، صنعتی و شرکت های دانش بنیان
•    سبک سازی و استفاده از مواد پیشرفته و دوستدار محیط زیست