مسئولیت های اجتماعی

بهبود تصویر اجتماعی
بهبود تصویر اجتماعی
بهبود تصویر اقتصادی
 • خرید مسئولانه
 • رقابت‏پذیری قیمتی
 • کاهش هزینه ارائه محصول با کیفیت
بهبود تصویر اقتصادی
 • خرید مسئولانه
 • رقابت‏پذیری قیمتی
 • کاهش هزینه ارائه محصول با کیفیت
بهبود تصویر زیست محیطی
 • کاهش آلایندگی
 • کاهش بکارگیری فلزات ممنوعه
 • لجستیک سبز
 • مصرف بهینه انرژی
بهبود تصویر زیست محیطی
 • کاهش آلایندگی
 • کاهش بکارگیری فلزات ممنوعه
 • لجستیک سبز
 • مصرف بهینه انرژی