مسؤولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی بنگاه ها عبارت است از الزام به پاسخگویی و ارضای توقعات گروه های ذینفع خارجی با حفظ منافع گروه های ذینفع داخلی 

 

هدف اصلی رویکردهای مسئولیت اجتماعی خلق ثروت و توسعه پایدار كسب و كار


در اواسط قرن بیستم، مسئولیت اجتماعی بنگاه‏ها، توسط متفكرین و متخصصین مدیریت كسب و كار، مانند پیتر دراكر در آمریكا مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و به این ترتیب وارد فرهنگ كسب و كار شد.
طی دهه ‏های اخیر ، مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه‏ها ، ظهور پیدا كرده و در بسیاری از محافل علمی ، سیاسی و اقتصادی به دغدغه های مهمی در مدیریت ، بازاریابی و سرمایه گذاری در كشور های پیشرفته تبدیل شده است.
بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت (EFQM) كه بنیادی وابسته به اتحادیه اروپاست، در مدل الگوی تعالی خود برای سازمان‏ها، مسئولیت اجتماعی شركت‏ها را به عنوان یكی از ارزش‏های 8 گانه خود معرفی كرده است. همچنین، یكی از معیارهای 9 گانه خود را برای ارزیابی شركت‏ها، به این امر اختصاص داده و 10% از امتیاز كل ارزیابی یك سازمان را برای این معیار قائل است.


خلاصه مدل‏ های مفهومی CSR

کارول: مسئولیت اخلاقی- اجتماعی - حقوقی- اقتصادی
دراکر: مسئولیت اخلاقی -  فرایندی -  فراورده ها و خدمات  -  مسئولیت وظیفه و رسالت اصلی


ISO26000:2010 

1.    پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخلاقی، احترام به علائق ذینفعان، احترام به قانون، احترام به هنجارهای بین‌المللی رفتاری، احترام برای حقوق انسانها.
2.    پذیرش متقابل مسئولیت اجتماعی- مشاركت ذ‌ینفعان
3.    قانون‌مندی سازمان در زمینه‌های حقوق انسانها ، نحوه تعامل با نیروی انسانی ، محیط زیست، فعالیتهای عادلانه سازمانها ، دغدغه‌های مصرف كنندگان ، مشاركت و توسعه جامعه
4.    رابطه ویژگیهای سازمان با مسئولیت اجتماعی- درك مسئولیت اجتماعی سازمان - ابتكارات داوطلبانه در راستای مسئولیت اجتماعی- بهبود اعتبار مرتبط با مسئولیت اجتماعی- مرور و بهبود فعالیتهای سازمانی مرتبط با مسئولیت اجتماعی- ارتباطات مرتبط با مسئولیت اجتماعی


ISO20121:2012

1.    درک سازمان و محتوای مسئولیت اجتماعی-درک نیازها و انتظارات شرکای ذینفع - تخمین دامنه سیستم مدیریت پایداری رویداد - سیستم مدیریت پایداری رویداد - اصول توسعه پایدار, هدف و ارزش مسئولیت اجتماعی سازمان
2.     رهبری و تعهد - سیاست-قوانین سازمانی, اختیارات و مسئولیتها ی حوزه مسئولیت اجتماعی
3.    فهرست کردن ریسک ها و فرصتها-اهداف پایداری رویداد و چگونگی دستیابی به آن
4.    منابع-شایستگی ها-آگاهی-ارتباطات-اطلاعات مستند شده حوزه مسئولیت اجتماعی
5.    کنترل و برنامه ریزی عملیاتی- بررسی فعالیت های اصلاح شده خدمات و محصولات-مدیریت زنجیره تامین
6.    بررسی عملکرد اصول مخالف قوانین توسعه پایدار حاکم-پایش- اندازه گیری تحلیل و ارزیابی- ممیزی داخلی مسئولیت اجتماعی- بازنگری مدیریت مسئولیت اجتماعی
7.    عدم انطباق و اقدام اصلاحی- بهبود مستمر حوزه مسئولیت اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

مسئولیت اجتماعی بنگاه ها عبارت است از الزام به پاسخگویی و ارضای توقعات گروه های ذینفع خارجی با حفظ منافع گروه های ذینفع داخلی 
هدف اصلی رویکردهای مسئولیت‏ اجتماعی :خلق  ثروت و توسعه پایدار كسب و كار
 

در اواسط قرن بیستم، مسئولیت اجتماعی بنگاه‏ها، توسط متفكرین و متخصصین مدیریت كسب و كار، مانند پیتر دراكر در آمریكا مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و به این ترتیب وارد فرهنگ كسب و كار شد.
طی دهه‏های اخیر ، مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه‏ها ، ظهور پیدا كرده و در بسیاری از محافل علمی ، سیاسی و اقتصادی به دغدغه های مهمی در مدیریت ، بازاریابی و سرمایه گذاری در كشور های پیشرفته تبدیل شده است.
بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت (EFQM) كه بنیادی وابسته به اتحادیه اروپاست، در مدل الگوی تعالی خود برای سازمان‏ها، مسئولیت اجتماعی شركت‏ها را به عنوان یكی از ارزش‏های 8 گانه خود معرفی كرده است. همچنین، یكی از معیارهای 9 گانه خود را برای ارزیابی شركت‏ها، به این امر اختصاص داده و 10% از امتیاز كل ارزیابی یك سازمان را برای این معیار قائل است.
خلاصه مدل‏های مفهومیCSR :
کارول: مسئولیت اخلاقی- اجتماعی - حقوقی- اقتصادی
دراکر: مسئولیت اخلاقی -  فرایندی -  فراورده ها و خدمات  -  مسئولیت وظیفه و رسالت اصلی
ISO26000:2010: 
1.    پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخلاقی، احترام به علائق ذینفعان، احترام به قانون، احترام به هنجارهای بین‌المللی رفتاری، احترام برای حقوق انسانها.
2.    پذیرش متقابل مسئولیت اجتماعی- مشاركت ذ‌ینفعان
3.    قانون‌مندی سازمان در زمینه‌های حقوق انسانها ، نحوه تعامل با نیروی انسانی ، محیط زیست، فعالیتهای عادلانه سازمانها ، دغدغه‌های مصرف كنندگان ، مشاركت و توسعه جامعه
4.    رابطه ویژگیهای سازمان با مسئولیت اجتماعی- درك مسئولیت اجتماعی سازمان - ابتكارات داوطلبانه در راستای مسئولیت اجتماعی- بهبود اعتبار مرتبط با مسئولیت اجتماعی- مرور و بهبود فعالیتهای سازمانی مرتبط با مسئولیت اجتماعی- ارتباطات مرتبط با مسئولیت اجتماعی
: ISO20121:2012
1.    درک سازمان و محتوای مسئولیت اجتماعی-درک نیازها و انتظارات شرکای ذینفع - تخمین دامنه سیستم مدیریت پایداری رویداد - سیستم مدیریت پایداری رویداد - اصول توسعه پایدار, هدف و ارزش مسئولیت اجتماعی سازمان
2.     رهبری و تعهد - سیاست-قوانین سازمانی, اختیارات و مسئولیتها ی حوزه مسئولیت اجتماعی
3.    فهرست کردن ریسک ها و فرصتها-اهداف پایداری رویداد و چگونگی دستیابی به آن
4.    منابع-شایستگی ها-آگاهی-ارتباطات-اطلاعات مستند شده حوزه مسئولیت اجتماعی
5.    کنترل و برنامه ریزی عملیاتی- بررسی فعالیت های اصلاح شده خدمات و محصولات-مدیریت زنجیره تامین
6.    بررسی عملکرد اصول مخالف قوانین توسعه پایدار حاکم-پایش- اندازه گیری تحلیل و ارزیابی- ممیزی داخلی مسئولیت اجتماعی- بازنگری مدیریت مسئولیت اجتماعی
7.    عدم انطباق و اقدام اصلاحی- بهبود مستمر حوزه مسئولیت اجتماعی