عناصر بنیادین استراتژیك ساپكو ( مصوب آبان 1398 )

بیانیه ماموریت
راهبری موثر و توسعه دانش محور شبکه تامین و طراحی قطعات و مجموعه های خودرو
بیانیه ماموریت
راهبری موثر و توسعه دانش محور شبکه تامین و طراحی قطعات و مجموعه های خودرو
چشم انداز1404
سازمان سرآمد در مدیریت طراحی ، مهندسی ،‌ توسعه ساخت داخل و تامین قطعات و مجموعه های خودرو
چشم انداز1404
سازمان سرآمد در مدیریت طراحی ، مهندسی ،‌ توسعه ساخت داخل و تامین قطعات و مجموعه های خودرو
استراتژی محوری
توسعه ، بهینه سازی و تخصصی سازی شبكه تامین با مشاركت تامین كنندگان
استراتژی محوری
توسعه ، بهینه سازی و تخصصی سازی شبكه تامین با مشاركت تامین كنندگان
ارزشها
سرآمدی
مشتری مداری
استقرار مدیریت مشاركتی
ارزشها
سرآمدی
مشتری مداری
استقرار مدیریت مشاركتی
یادگیری ؛ خلاقیت و نوآوری
احساس مسئولیت اجتماعی
رعایت قوانین و مقررات دولتی
صداقت ؛ تعهد و وفاداری متقابل پرسنل و شركت
شفافیت در مناسبات كاری ؛ تجاری ؛ مالی با ذینفعان
عدالت و عدم تبعیض؛ شایسته سالاری در رابطه برد – برد با تأمین كنندگان و كاركنان