اعضای هیئت مدیره ساپکو

سهراب برفروشان

سهراب برفروشان، رئیس هیات مدیره

عادل پیرمحمدی

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مهدی آه نکی

مهدی آه نکی، عضو هیئت مدیره

محسن رضائی منش

محسن رضائی منش، نایب رئیس هیئت مدیره

حسن صدری

حسن صدری، عضو هیئت مدیره

معاونین

مهدی اشتری ماهینی

مهدی اشتری ماهینی ، سرپرست معاونت تامين

طه اخوان

طه اخوان، سرپرست معاونت مالي

حبیب جلائی

حبیب جلائی ، معاون طراحي مهندسي و خودكفائي

محمد جواد رجائیان

محمد جواد رجائیان ، سرپرست معاونت فن اوری اطلاعات ومهندسی سازمان

حامد شیر خدایی

حامد شیر خدایی ، سرپرست معاونت کیفیت

سید مرتضی صدر

سید مرتضی صدر ، معاون برنامه ریزی

محمود عشیری

محمود عشیری ، معاون اقتصادی

حسین کاویانی

حسین کاویانی، معاون خرید

ابوالقاسم نقی پورازاد

ابوالقاسم نقی پورازاد ، معاون منابع انسانی