اعضای هیئت مدیره ساپکو

مهندس مجید فهیمه امیری

مهندس مجید فهیمه امیری، عضو هیئت مدیره وقائم مقام مدیرعامل در حوزه مهندسی وکیفیت

مهندس کیانوش پورمجیب

مهندس کیانوش پورمجیب، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس شهرام صالحی

مهندس شهرام صالحی، قائم مقام مدير عامل و رئیس هیئت مدیره

مهندس مهدی رادمنش، عضو غیر موظف هیئت مدیره

حسن صدری

حسن صدری، عضو هیئت مدیره

معاونین

سعید نصرالهی

سعید نصرالهی، معاونت تامین قوای محرکه وبدنه

امیررضا کشه فراهانی

امیررضا کشه فراهانی، معاونت تامین برق تزینات واستاندارد

مهدی صدری

مهدی صدری، معاونت اقتصادی

طه اخوان

طه اخوان، معاونت مالي

مهدی اشتری ماهینی

مهدی اشتری ماهینی، معاون طراحي مهندسي و خودكفائي

محمد جواد رجائیان

محمد جواد رجائیان ، معاونت فن اوری اطلاعات ومهندسی سازمان

حامد شیر خدایی

حامد شیر خدایی ، معاونت کیفیت

سید مرتضی صدر

سید مرتضی صدر ، معاون برنامه ریزی

محسن دستخوش جوان، معاونت خرید

مجید محمد علیزاده

مجید محمد علیزاده، معاون منابع انسانی